Valborgkoor

Zingen vanuit een impuls tot klankvernieuwing

Privacyverklaring

De stichting Valborg, waaronder het Valborgkoor, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en conform de AVG-wet. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.

Contactgegevens

Stichting Valborg
U kunt ons bereiken via ons contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De stichting Valborg, waaronder het Valborgkoor, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten

 • als concertbezoeker, vriend, geïnteresseerde (door uw aanmelding voor de concertflyer/nieuwsbrief)
 • en/of omdat u als koorlid, deze zelf aan ons heeft verstrekt ten behoeve van het naleven van de koorlidmaatschap overeenkomst.

Van de concertbezoeker, vriend en geïnteresseerde verwerken wij

 • Voor- en achternaam
 • Adres + postcode + woonplaats
 • E-mailadres

Deze hebben als doel

 • Verkopen van kaarten voor concerten via de website
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze concertflyer/nieuwsbrief
 • U de mogelijkheid te bieden een account op onze website aan te maken

Van de koorleden verwerken wij:

 • Naam
 • Adres, postcode + woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • IBAN nummer
 • Stemsoort

Deze hebben als doel

 • Het houden van een ledenadministratie
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapovereenkomst, waaronder het innen van de maandelijkse contributie.

De persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerking gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Bijzondere of gevoelige persoongegegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info <at> valborgkoor <punt> nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Valborgkoor neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Valborgkoor) tussen zit. Valborgkoor gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress met diverse plug-ins voor het beheer van de website, inclusief de online kaartverkoop
 • Mollie voor het afhandelen van iDeal betalingen
 • Excel voor de financiële administratie koorleden en vrienden van het koor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Valborgkoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • administratieve gegevens bewaren wij 7 jaar vanwege de wettelijke bewaartermijn
 • relatiebestanden die we nodig hebben om onze taken uit te voeren , bewaren we voor onbepaalde tijd

Delen van persoonsgegevens met derden

Valborgkoor verstrekt uitsluitend informatie aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Valborgkoor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Valborgkoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info <at> valborgkoor <punt> nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Valborgkoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Valborgkoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier